Zo krijgt u korting op de schenkbelasting

Lang niet iedereen beseft het belang om tijdig na te denken over wat er met het vermogen moet gebeuren na het overlijden. Een veelgehoorde angst is om niet over voldoende cash te beschikken op de oude dag. Indien u niets geregeld hebt, bent u onderhevig aan het wettelijke erfrecht waar mogelijk een duur prijskaartje aan vasthangt. Gelukkig kan u het betaalde bedrag wel gebruiken om een deel van de erfenis met korting naar uw kinderen over te brengen. Notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be, geeft meer uitleg.

Afwachtende houding

“In de praktijk zien we vaak dat mensen terughoudend zijn met het schenken van (een deel van) hun vermogen”, zegt notaris Joni Soutaer. Vooral de generatie die een oorlog meegemaakt hebben, willen graag over voldoende cash beschikken moest zo’n onfortuinlijke gebeurtenis zich nog eens voordoen. “Met de oorlog in Oekraïne heerst er toch wel enige ongerustheid bij die mensen”, legt Soutaer uit.

Om de financiële kater enigszins te beperken, indien er tijdens het leven niet of weinig geschonken wordt, is de doorgeefschenking een interessante successietechniek. Ouders die van hun ouders erven, betalen wel gewoon de erfbelasting Beslissen de ouders echter om een gedeelte van de verkregen erfenis door te schenken aan hun kinderen, dan mogen ze de betaalde successierechten verrekenen met de verschuldigde schenkbelasting.

Generatiesprong

“De doorgeefschenking laat dus toe om geld te besparen op de overgang van het vermogen van de ene naar de andere generatie zonder dat erfgenamen hierbij verplicht zijn om de hele erfenis naar hun eigen kinderen te moeten laten overgaan” legt de notaris uit. Dat is wél het geval bij de generatiesprong waarbij de ouders de integrale erfenis verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen. “In de praktijk komt zo’n generatiesprong weinig voor omdat de meeste mensen zelf graag nog een gedeelte van de erfenis willen”, voegt Soutaer er nog aan toe.

Vastgoed

Vooral voor het schenken van vastgoed vormt de doorgeefschenking een interessante oplossing. Roerende goederen zoals geld en aandelen worden vaak geschonken via een bankgift. “Voor het schenken van roerende goederen, is de tussenkomst van een notaris niet altijd vereist en komt een bankgift goedkoper uit”, zegt de notaris.

Bij een bankgift worden er wel geen schenkingsrechten betaald waardoor de schenker nog 3 jaar in leven moet blijven. Indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na schenking zijn de erfgenamen alsnog erfbelasting verschuldigd. Net daarom kan het interessanter zijn om toch de schenking te laten registreren en de lage schenkbelasting te betalen. Zo rekent u definitief af met de fiscus.

Voorwaarden

Op notaris.be zijn de voorwaarden terug te vinden om een doorgeefschenking belastingvrij en succesvol af te ronden. De schenker moet daarbij rekening houden met de volgende voorwaarden:

  1. De schenking aan het kind moet gebeuren binnen het jaar van het overlijden van de erflater. Ouders die betrokken worden bij een erfenis mogen met andere woorden niet te lang treuzelen om een deel te schenken aan hun eigen kinderen. De schenking mag trouwens ook gebeuren aan kleinkinderen.

  2.  De ervende ouder betaalt een Vlaamse erfbelasting op zijn erfenis.

  3. De schenking gebeurt via een notaris.

  4.  De schenking mag niet meer bedragen dan de waarde van de uit de erfenis verkregen goederen (die belast werden met successierechten).

  5. Er moet een verband zijn tussen de erfenis en de schenking. Zo werkt de doorgeefschenking niet als iemand vastgoed schenkt terwijl hij alleen roerende goederen heeft geërfd (bv. als een ouder een woning schenkt die hij vroeger al bezat terwijl hij alleen spaargeld heeft geërfd).

    Aan de andere kant volstaat het dat de ouder de waarde van de geërfde goederen schenkt. Wie bijvoorbeeld aandelen erft, hoeft deze aandelen niet aan de kinderen te schenken. De ouder mag ook de waarde van de aandelen aan zijn kinderen doorgeven terwijl hij de aandelen zelf houdt. 

 

Voorbeeld

Wie een onroerend goed van 350.000 euro erft van zijn langstlevende ouder en enig kind is, onderhevig zal zijn aan de belastingtarieven in rechte lijn. Dat houdt in dat er 46.500 euro erfenisrechten verschuldigd is op de geërfde woning. (50.000 x 3% + 200.000 x 9% + 100.000 x 27%= 46.500).

Indien de ouder beslist om de helft van de woning ter waarde van 175.000 euro door te schenken aan zijn twee meerderjarige kinderen en dit binnen het jaar na het overlijden van zijn ouder doet, dan zal er dus 87.500 per kind geschonken worden. Dat gebeurt tegen het schenktarief van 3% dat van toepassing is op een schenking in rechte lijn tot een bedrag van 150.000 euro.

Ieder kind zal bij schenking via de normale weg dus 2.625 euro moeten betalen of 5.250 euro voor beide. Gezien de ouder bij het verkrijgen van het goed al 46.500 euro aan erfbelasting betaalde, kan het goed ‘gratis’ worden geschonken. De betaalde erfbelasting mag immers in mindering gebracht worden van de verschuldigde schenkbelasting (5.250 – 46500 = < 0.) 

Twee limieten respecteren

De fiscale vrijstelling van de schenkbelasting heeft enkele beperkingen. Zo is de vrijstelling beperkt tot het bedrag van de erfbelasting die geheven is op de goederen die doorgeschonken zijn. Daarnaast is de vrijstelling gelimiteerd tot de brutowaarde van de met erfbelasting belaste goederen.

De concrete uitwerking door middel van voorbeelden zou ons te ver leiden. Moest u deze toch graag willen bekijken, dan kan dat op de website van de Vlaamse Belastingsdienst. Daar kan u onder andere de berekening van de schenkbelasting vinden indien er meerdere onroerende goederen worden geschonken die niet allemaal uit een nalatenschap komen.

Hierbij kan het concreet gaan om het huis van de grootouders dat aan de kinderen geschonken wordt (uit de erfenis) in combinatie met de schenking van het appartement aan zee in eigendom van de ouders aan de kinderen (erfenisvreemd goed).

Reacties