TINC, ceo Manu Vandenbulcke

Elia

“TINC is voorspelbaar, maar we zijn veel meer dan een obligatie” Interview CEO Manu Vandenbulcke en Bruno Laforce, Investor Relations van TINC (onderaan analyse aandeel)

We schrijven september 2022 en de beurzen kraken in hun voegen. Op de Nasdaq vloeit bloed. De Bel20 noteert bijna 17% onder water. Niet zo met TINC, dat geen krimp geeft en op hetzelfde niveau staat als begin dit jaar. Op het hoofdkwartier van TINC in Antwerpen heerst kalmte.’ ‘Wij willen solide zijn in alles wat we doen’, zegt Manu Vandenbulcke. Hij werd door Gimv en Belfius, de initiatiefnemers en nog steeds referentie-aandeelhouders van TINC, gevraagd om de leiding te nemen bij de start in 2007. GIMV en Belfius zagen dat er behoefte was aan een onafhankelijke speler die zich kon toeleggen op investeringen in infrastructuur. Ook Bruno Laforce, CLO en vandaag verantwoordelijk voor onder meer Investor Relations, duwt al jaren mee de wieg van TINC. De investeringsmaatschappij blijft net als Belfius een stabiele aandeelhouder met elk ruim 10% van TINC.

Manu Vandenbulcke is jurist van opleiding en na een periode bij Petercam, verkaste hij voor acht jaar naar Londen, waar hij bij Macquarie Bank, een specialist in infrastructuurinvesteringen, belangrijke internationale ervaring opdeed. Na de beursgang van TINC, in 2015, schakelde het bedrijf onmiddellijk een versnelling hoger. ‘We hebben onze portefeuille sindsdien verviervoudigd en veel breder gemaakt, daar zijn we wel tevreden mee’, zegt Vandenbulcke.

TINC investeert in infrastructuur. Dat associeer ik met betonnen bruggen en de overheid?

Bruno Laforce We delen onze activiteiten vandaag in vier segmenten in. Publieke Infrastructuur onder de vorm van investeringen in publiek private samenwerkingen was in het begin inderdaad dominant. Ondertussen zijn we veel diverser geworden. Onze historische activiteit is nog net het grootste segment, goed voor 32% van onze portefeuille. Publieke infrastructuur gaat naast bruggen en wegen trouwens ook over sluizen op waterwegen, openbaar vervoer en sociale woningen. Daarnaast is Energie-Infrastructuur met 30% al bijna even groot. Uiteraard vooral hernieuwbare energie. Dan hebben we het segment Digitale infrastructuur (20%) en Selectief Vastgoed (18%). Bij het selecteren van nieuwe investeringen kijken we altijd of het ook past in de spreiding van onze portefeuille. We willen solide zijn in alles wat we doen. En tegelijk ook maatschappelijk relevant zijn.

Onze investeringen spelen in op vier belangrijke trends: de evolutie naar een koolstofarme wereld, de digitalisering, zorg en welzijn en het streven om beter doordachte infrastructuur te realiseren onder de noemer ‘building back better’. Dit wil zeggen: slimme en duurzame infrastructuur realiseren, gericht op de toekomst. Nieuwe infrastructuur wordt bekeken van bij het ontwerp over de hele levenscyclus heen, die tot dertig jaar bedraagt. Wij zijn dus al langer een duurzame investeerder.

TINC investeert in bedrijven die infrastructuur op lange termijn uitbaten. Kan u dan ook goed inschatten wat de inkomsten over soms decennia zullen zijn?

Manu Vandenbulcke TINC investeert inderdaad in bedrijven die infrastructuur realiseren en uitbaten en kijkt daarbij naar recurrente kasstromen over de volledige levenscyclus als basis voor de uitkering aan onze aandeelhouders. We verkochten net onze participatie in Bioversneller, een bedrijvencentrum voor biotech onderzoek in Gent. Dat betrof een participatie die reeds 15 jaar in portefeuille was. We zijn op zich een buy and hold investeerder. We hebben nu nog 24 participaties in portefeuille. We verschaffen die participaties kapitaal of achtergestelde leningen en staan klaar voor eventuele opvolgingsinvesteringen. De inkomsten van die participaties liggen vaak voor langere termijn vast of volgen strikte parameters. Een zekere evolutie is altijd mogelijk, maar we kunnen onze inkomsten redelijk goed inschatten. We zijn graag in een vroeg stadium betrokken en hebben graag een grote mate van financiële en operationele controle. Daar ligt ook een stuk van onze meerwaarde. TINC kan bogen op een team van 16 mensen die gepokt en gemazeld zijn in infrastructuur, zowel vanuit financieel, operationeel en juridisch oogpunt. Onze participaties doen zelf voor de uitbating vaak beroep op professionele derde partijen. Vooral voor de meer technische aspecten van de uitbating. Meestal zijn we de enige of de belangrijkste aandeelhouder. Voor een tweetal grote windmolenparken op zee verstrekken we louter achtergestelde schuldfinanciering.

Bij de beursgang haalde TINC 110 miljoen euro op en daarna volgden nog kapitaalverhogingen van 77, 78 en 112,7 miljoen euro in december 2019. Wanneer komt de volgende?

Manu Vandenbulcke Tot nu hebben we, op Bioversneller na, geen deelnemingen verkocht. En een groot deel van onze inkomsten keren we uit. Voor nieuwe investeringen, moeten we dus extra financiering voorzien. Tot op vandaag is TINC schuldenvrij. Soms wordt opgemerkt dat we onze balans weinig optimaal benutten door geen schuldfinanciering aan te trekken. Dat kan zijn, maar TINC heeft tot nog toe in goede omstandigheden gebruik kunnen maken van de kapitaalmarkt. Dat heeft de mogelijkheid geboden om de portefeuille groter, meer gediversifieerd en solider te maken. Ondertussen hebben we een duurzaam financieringskader (sustainable finance framework) uitgewerkt waarmee TINC schuldfinanciering kan aangaan voor nieuwe investeringen met een groen of sociaal karakter. Het soort van investeringen die we eigenlijk al sinds de beurgang doen. Zes jaar geleden was dat echter nog niet gemeengoed. Voorlopig hebben we nog voldoende cash om te voldoen aan onze gecontracteerde investeringsengagementen. Maar ook een kapitaalverhoging blijft tot de mogelijkheden behoren voor de financiering van onze groei.

De bedrijven in de portefeuille die de infrastructuur realiseren en uitbaten maken zelf ook gebruik van schuldfinanciering. Hoe hoog is die en vormt de stijgende rente geen gevaar?

Bruno Laforce De schuldgraad hangt af van de aard van de infrastructuur. In publiek/private samenwerking ligt dat momenteel op zo’n 75% met looptijden van gemiddeld 21 jaar. Voor energie is de verhouding lager met gemiddeld zo’n 50% schuld. Maar de kost van de financiering is zoveel als mogelijk vastgeklikt voor de volledige looptijd aan vaste rentevoeten.

Van die kant is TINC dus beschermd tegen een stijgende rente. Maar wat met de oplopende inflatie?

Bruno Laforce Ook daarin zien we verschillen naargelang het segment. In Publiek Private Samenwerking bestaan de kasstromen voor een belangrijk stuk uit kapitaalterugbetalingen en daar speelt inflatie dus minder. Bij Energie Infrastructuur zien we dat de evolutie van stroomprijzen een grotere rol speelt dan inflatie op zichzelf. In Digitale Infrastructuur en bij Selectief Vastgoed volgen inkomsten doorgaans het stijgende prijspeil, al dan niet met een vertragingseffect. Maar we leven momenteel in een complexe wereld, en ook inflatie is hoe dan ook een complex gegeven, we houden de vinger nauw aan de pols en zullen moeten afwachten hoe dit alles verder evolueert in de tijd.

TINC wordt vaak beoordeeld op de evolutie van de reële waarde van de portefeuille. Die bedroeg einde juni dit jaar 415,4 miljoen euro. Kan u uitleggen hoe de reële waarde van de portefeuille wordt berekend?

Manu Vandenbulcke De verwachte kasstromen uit elke individuele participatie worden verrekend naar een waarde vandaag. Het terugrekenen gebeurt tegen een verdisconteringsvoet die weergeeft wat een marktconforme vergoeding is voor onze investeringen. Dat wordt periodiek bekeken door specialisten, onder meer op basis van waarderingen die de markt hanteert voor soortgelijke infrastructuur. De waarde van de portefeuille bedroeg eind juni 415,4 miljoen euro en is gebaseerd op een gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet van 7,81%. Die verdisconteringsvoet wordt elk halfjaar door TINC tegen het licht gehouden, in samenspraak met onze commissaris-revisor. Een beetje zoals bij de GVV’s (Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen) ook de waarde van het vastgoed elk kwartaal telkens opnieuw wordt onderbouwd door professionele schatters.

Is er geen gevaar dat de stijgende rente die verdisconteringsvoet hoger stuurt en de toekomstige inkomsten vandaag dus minder waard worden? De reële waarde van TINC kan dan dalen?

Manu Vandenbulcke Dat is in beginsel mogelijk maar in de praktijk zien we dat die verdisconteringsvoeten niet zo fors veranderen. Einde juni vorig jaar was de gemiddelde verdisconteringvoet 7,59% en nu, een jaar later is deze 7,81%. Dat is dus ongeveer hetzelfde niveau, in een volatiele en stijgende renteomgeving. Elke participatie heeft een eigen risicoprofiel en dus individuele verdisconteringsvoet, maar globaal blijken die verdisconteringsvoeten toch redelijk stabiel te zijn. Net zoals ze eerder beperkt daalden toen de rentevoeten zwaar zakten, zien we nu dat het omgekeerde ook waar is. In onze portefeuille gaan die verdisconteringsvoeten van gemiddeld 7% voor het segment publieke infrastructuur tot 8,68% voor het segment Digitalisering. De grootste evolutie was er het voorbije jaar bij Energie Infrastructuur, waar de verdisconteringsvoet toenam om

het hogere risicoprofiel te weerspiegelen van onze Vlaamse participaties in zonnestroom omwille van de plannen van de Vlaamse Regering om het ondersteuningsmechanisme voor bepaalde, oudere, installaties fors te verlagen.

Het segment Energie Infrastructuur is goed voor 30% van de portefeuille van TINC. Daar ziet u met de huidige recordprijzen voor energie de inkomsten wel fors stijgen?

Manu Vandenbulcke Dan hebben we het toch goed kunnen verstoppen in onze resultaten (lacht). Neen alle gekheid op een stokje, de meeste grote projecten voor groene energie verkopen hun elektriciteit niet of maar een klein deel op de spotmarkt (de dagmarkt, red). De productie wordt meestal op voorhand verkocht tegen een grotendeels vaste prijs, zodat de inkomsten niet afhangen van dagschommelingen op de markt. Er wordt zo gestreefd naar een gulden middenweg tussen de hoogst mogelijke prijs enerzijds en zekerheid van inkomsten op lange termijn anderzijds. Dat wordt opgelegd door de banken die deze projecten met schuld financieren Bij onze participaties is er geen ruimte voor speculatie met energieprijzen en dus overwinsten. De excessieve stroomprijzen die we vandaag zien zijn ontwrichtend voor gezinnen en bedrijven. We kunnen enkel hopen dat het de energietransitie bevordert doordat we sneller loskomen van fossiele brandstoffen.

“De meeste grote projecten voor groene energie verkopen hun elektriciteit niet of maar een klein deel op de spotmarkt (de dagmarkt, red). De productie wordt meestal op voorhand verkocht

Met vier investeringssegmenten heeft TINC hard aan diversificatie gewerkt. Maar u spreidt de vleugels nu ook meer en meer internationaal?

Manu Vandenbulcke Bij de beursgang waren wij bijna volledig Belgisch. Vandaag is Nederland goed voor 34% van onze portefeuille en Ierland willen we verder uitbouwen (nu 3% van portefeuille red). Ierland telt momenteel nog maar twee investeringen maar dit vergroot onze lokale expertise die we dan weer elders kunnen aanwenden. Elke geografische markt heeft immers haar eigenheid.

Bruno Laforce In Nederland zijn we bijvoorbeeld een partnerschap aangegaan met Garagepark, een ontwikkelaar en exploitant van innovatieve opslag- en werkruimtes . Die worden in grote mate gebruikt door zelfstandige aannemers of kleine bedrijfjes die er hun materiaal stallen. In Nederland zijn wonen en nijverheid meer gescheiden. Anders dan hier, heeft niet elke zelfstandige bij wijze van spreken een loods in zijn tuin staan. Garagepark biedt daartoe een oplossing. Het is nabij, 24 op 7 toegankelijk, beveiligd, onderhoudsarm en bovendien vaak zelfvoorzienend in energie door zonnepanelen. Mits een strakkere kijk op ruimtelijke ordening in Vlaanderen, staan wij ook hier klaar.

We zijn ook in Nederland actief in een bedrijf dat groene energie binnen het bereik van iedereen brengt door de verhuur van installaties voor zonne-energie. In Nederland staat men al wat vlotter open voor een huurmodel dan in België.

Nog een mooi voorbeeld van hoe we omgaan met diversificatie is het bedrijf GlasDraad dat glasvezelnetwerken uitrolt in Nederland. Vijf jaar geleden startten we samen met een team enthousiaste professionals een bedrijf dat de gaten dicht die grote telecombedrijven lieten in meer afgelegen buitengebieden. Dit werd warm onthaald. De aanleg gebeurt overigens pas als er

voldoende klanten ingetekend hebben. Inmiddels gaan we richting 35.000 effectieve aansluitingen met de bedoeling om dit aantal snel verder te laten groeien.

Manu Vandenbulcke In principe zijn zo’n investeringsprojecten ook mogelijk in België of Ierland. Met die ervaring staan we sterk om zo’n projecten elders goed te beoordelen.

Waar wil TINC in het nieuwe boekjaar vooral investeren?

Manu Vandenbulcke Bij elk begin van een nieuw boekjaar evalueren we waar de focus moet liggen. De concurrentie is zeker toegenomen. Maar via ons uitgebreide netwerk komen we in contact met veel investeringsopportuniteiten. Naast de kwaliteit kijken we ook naar het rendement, we blijven selectief. We staan tegelijk open voor nieuwe tendensen, maatschappelijke noden inzake infrastructuur. Daarop inspelen vergt een ervaren organisatie en die hebben we. En aangezien het lopende boekjaar anderhalf jaar zal duren om het voortaan gelijk te brengen met het kalenderjaar hebben we extra tijd om ervoor te gaan (lacht).

Wie zijn uw concurrenten?

Manu Vandenbulcke Er zijn veel investeerders uit diverse hoeken op zoek naar goede investeringen in infrastructuur. Er is dus best veel concurrentie, zowel van beursgenoteerde als niet-genoteerde concullega’s. Op het Europese vasteland is het aantal beursgenoteerde investeringsgroepen zoals TINC beperkt. In het VK zijn er meer beursgenoteerde investeringsfondsen maar deze beperken zich doorgaans tot één bepaald segment zoals bijvoorbeeld hernieuwbare energie of publiek private samenwerkingen. Maar genoteerd of niet-genoteerd : relevante ervaring en knowhow en financiële slagkracht zijn hoofdzaak in onze sector. Je moet een lange adem hebben voor infrastructuurinvesteringen

Relevante ervaring en know how en financiële slagkracht zijn hoofdzaak in onze sector. Je moet een lange adem hebben voor infrastructuurinvesteringen

Het dividend wordt bepaald aan de hand van de inkomsten uit de participaties?

Bruno Laforce Het portefeuillerendement wordt berekend op de reële waarde van de portefeuille aan het begin van het boekjaar. Dat was 30,4 miljoen. Dat is gelijk aan de reële waarde van de portefeuille aan het begin van het boekjaar van 396 miljoen euro aan de verdisconteringvoet van 7,67%.

Dit is vergelijkbaar met de verdisconteringsvoet van eind juni 2022. Onderlijnt dit dat die juist is ingeschat?

Manu Vandenbulcke Inderdaad, het resultaat lag het voorbije jaar mooi in lijn met de verwachtingen. Wij zijn voorspelbaar, maar we zijn veel meer dan de obligatie waar sommigen ons voor houden. Enerzijds ligt ons rendement een stuk hoger en anderzijds creëren we meerwaarde en groeien we.

De nettowinst na belastingen over het voorbije boekjaar bedroeg 25 miljoen euro of 0,69 euro per aandeel. U stelt een uitkering voor van 0,54 euro per aandeel, een stijging van 3,85% ten opzichte van vorig jaar. Kan u dat blijven doen?

Manu Vandenbulcke We kijken steeds naar zowel het resultaat als de kasstromen die TINC uit de participaties ontvangt om de uitkering aan onze aandeelhouders te bepalen. Het is belangrijk dat de uitkering in lijn ligt met beide parameters. Zoals u ziet is dit voor het voorbije boekjaar ruim het geval. Dit laat toe om ook voor het voorbije jaar de uitkering te laten groeien.

Analyse aandeel TINC

Beton voor uw portefeuille

TINC (13,26 euro) oftewel The INfrastructure Company investeert in langetermijnprojecten. De groep
doet meer dan in betonnen constructies investeren, maar de globale constructie van dit bedrijf is
sterk. Het is geen aandeel om te scoren met hoge meerwaarden, maar het is een bouwsteen voor
het defensieve gedeelte van een portefeuille, met een mooi netto dividendrendement.
Het verschil tussen de hoogste en laagste koers van TINC de voorbije 12 maanden was met 12,88 en
13,96 euro klein voor een volatiele beursomgeving. Met een bèta van zowat 0,20 is TINC een van de
minst volatiele aandelen van Brussel. De 0,20 geeft aan dat als de Brusselse beurs 1% stijgt of daalt,
TINC gemiddeld maar 0,20% beweegt. Als de beurs euforisch is, zal een belegging in TINC
achterblijven op de index, maar als de beurzen in zwaar weer raken, zal het aandeel veel minder
zakken en zo voor gemoedsrust of zelfs een positief rendement zorgen.

Vastgeklikt
TINC is solide zegt het management en dat is het inderdaad met inkomsten die grotendeel vastliggen
voor decennia. Ook de financiering op het niveau van de investeringen is vastgeklikt voor de hele
looptijd. De spreiding over diverse segment zoals publieke infrastructuur, hernieuwbare energie,
maar ook ondersteunend vastgoed zoals sociale woningen en digitale infrastructuur met datacenters
en glasvezelnetwerken is positief.
Daarop ontvangt TINC stabiele inkomsten. Zowat twee derde van de inkomsten komt van vaste
vergoedingen, een klein deel kan variëren afhankelijk van de bezetting (garages of de productie van
windenergie). Globaal zijn de inkomsten betrouwbaar, geïndexeerd en niet afhankelijk van de
conjunctuur. Daardoor is het vrij zeker dat het bedrijf de aandeelhouders jaarlijks een licht
klimmende vergoeding kan betalen.

Stevig nettorendement
TINC publiceerde zopas de jaarresultaten (boekjaar tot 30 juni), die volgens de verwachtingen waren.
Het bedrijf zal de jaarlijkse uitkering met 3,85% verhogen tot 0,54 euro per aandeel. Maar een klein
deel (9 eurocent) is dividend waarop 30% roerende voorheffing wordt afgehouden. De rest keert
TINC uit als kapitaalvermindering, waar geen RV op verschuldigd is. Daardoor blijft van het bruto
dividendrendement van 4,1% netto een stevige 3,87% over als nettorendement.

Spelbreker?
Dan blijft nog de vraag in hoeverre de stijgende langetermijnrente een spelbreker kan zijn. Bij de
gvv’s zorgde dat al voor fors koersdalingen. Sommige beleggers kochten ook aandelen TINC als
alternatief voor obligaties. TINC is veel meer, zegt het management. Dat is juist, maar een hogere
langetermijnrente maakt het rendement van het aandeel van de infrastructuurspecialist relatief
minder aantrekkelijk. De beurswaarde van 478 miljoen euro is bijna gelijk aan de geschatte reële
waarde van de portefeuille van 415,4 miljoen euro + de cashpositie van 48 miljoen euro = 463,4
miljoen euro.TINC wil het dividend doen toenemen met de inflatie. Aan de huidige geldontwaarding zal dit jaar
voor vele bedrijven een onmogelijke uitdaging zijn. Voor TINC is het niet onmogelijk. Dankzij de
meerwaarde van 4 miljoen op de verkoop van de Bioversneller net na afsluiten van het boekjaar
heeft het bedrijf al een reserve. Bovendien wil men starten met schuldfinanciering, wat extra
hefboom kan zetten op de portefeuille, de winst en dus ook het dividend.

Published in Interviews

Reacties