“Technisch staan alle lichten op rood” versus “gedaalde waarderingen bieden kansen”

Kristof De Graeve analist Truncus

“Technisch staan alle lichten op rood”

versus


“gedaalde waarderingen bieden kansen”

In de beleggingswereld bestaat er een aanhoudend spanningsveld tussen de fundamentele en de technische aanpak. Aanhangers van de fundamentele analyse kijken vaak met een zeker dedain neer op de de beleggers die via technische analyse hun heil halen uit de koersgrafieken. Die laatsten schudden dan weer meewarig het hoofd bij alweer een madame soleil die zich blijkbaar slim genoeg acht om de toekomst te zien in de fundamentele gegevens van een bedrijf (omzet, winst,…).Of beschikken deze analisten over een fundamentele glazen bol?. Beide werkwijzen sluiten elkaar evenwel niet uit. Integendeel zelfs: als de fundamentele en technische analyse geïntegreerd worden in één symbiotisch investeringsproces, dan leidt dit tot superieure resultaten.

Daar zijn we bij Truncus van overtuigd’, zegt Kristof De Graeve, senior financieel analist bij de vermogensbeheerder Truncus. ‘Fundamentele en technische analyse liggen helemaal niet zo ver uit elkaar als de extremisten uit beide stromingen willen laten geloven’ voegt Kristof De Graeve aan. Hoe ziet deze ervaren analist dat dan?

Hoe gaan technische analisten te werk?

Technische analisten bestuderen grafieken en gaan op basis daarvan een uitspraak doen over de toekomst op basis van de assumptie dat wat zich in het verleden heeft voorgedaan zich zal herhalen. Zo gesteld lijkt dit inderdaad wat dunnetjes. Maar laat ons niet vergeten wat de beurs in essentie is: een plaats waar alle marktparticipanten samenkomen om te handelen naar hun ideeën en opvattingen. De koersgrafiek is een weergave van het sentiment van alle deelnemers aan de markt. Technische analisten peilen de gemoedstoestand van de markt en proberen, geruggensteund door de statistiek, uit voorbije patronen toekomstige koersbewegingen te bepalen.

Wat is dan het verschil met fundamentele analyse?

Fundamentele analisten laten zich er graag op voorstaan dat zij op basis van een grondige studie van de strategie en de resultaten, de waarde van een bedrijf kunnen bepalen. Enige nederigheid is hier echter op zijn plaats. Vaak is het immers pas in de achteruitkijkspiegel dat duidelijk wordt of de strategie al dan niet een succes was en waarom. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst en toch zijn zij de kapstok waar de schattingen voor toekomstige groei en winstgevendheid aan worden opgehangen. Geen enkele waarderingsmethode kan zich helemaal onttrekken aan het marktsentiment. Voor het vrijekasstroommodel zijn de rente en risicopremie cruciale parameters terwijl de multiple-aanpak teruggrijpt naar de historische waarderingen en de statistiek.

Welke techniek is superieur?

Noch de technische noch de fundamentele analyse heeft de waarheid in pacht. Hét koersdoel bestaat niet. Dé waarde evenmin. Veelal zijn het de omstandigheden die bepalen aan welke methode het grootste gewicht toegekend wordt in de uiteindelijke investeringsbeslissing. Het fundamentele werk resulteert in een waarderingsvork waarbinnen technisch kan gehandeld worden. Begeeft de koers, van een aandeel in dit geval, zich buiten die vork dan wordt het pas echt interessant. Zowel naar boven als naar onder heeft de markt de neiging om te overdrijven. De technische analyse kan de belegger ervoor behoeden om te vroeg te kopen of te verkopen. Tegelijk zal de fundamentele analyse het licht op rood of groen zetten als de waardering te ver in deze of gene richting uitslaat.

Activa zonder rendementswaarde en macro-economische grootheden zijn in de eerste plaats technisch op te volgen. Uiteraard is ook de evolutie van grondstoffen, rente en munten de resultante van fundamenteel in te schatten dynamieken, maar de feedbacklussen zijn dermate groot dat elk model, hoe gesofisticeerd ook, geheid in de soep draait. Een historische studie van welke acties tot welke reacties leidden kan enig houvast bieden, maar zal vooral voor veel verwarring zorgen. In tegenstelling tot de exacte wetenschappen laat de economie zich niet aan experimenten onderwerpen.

Als ik het goed begrijp, kan je technische en fundamentele analyse dus niet los zien van elkaar?

Fundamentele en technische analyse zijn inderdaad geen tegengestelden, maar eerder complementair. Technische analisten die blind zijn voor waardering dreigen samen met de kudde in de val te lopen. Fundamentele analisten zonder voeling voor sentiment geraken maar al te vaak van de kudde geïsoleerd. Door twee aan twee te lopen kunnen niet enkel stroppen en vallen worden vermeden, maar zullen ook drinkplaatsen sneller worden ontdekt.

Reacties