Algemene voorwaarden en organisatiegegevens

Adres, contact- en organisatiegegevens

Spaarvarkens.be bv
Pascal Paepen
Hangarstraat 22
2400 Mol
Antwerpen, België
e-mail: [email protected] / Contactformulier

Ondernemingsnummer: 0769974617
IBAN: BE42737054883754

1. Definities

a. Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen zoals hierna opgenomen van toepassing op de contacten tussen enerzijds Spaarvarkens.be en zijn afnemer.
b. Spaarvarkens.be: leverancier van INFORMATIE EN EDUCATIE betreffende financiële markten en producten.
c. Afnemer: hieronder wordt verstaan diegene die in contact is met Spaarvarkens.be hetzij natuurlijke personen, hetzij vennootschap waar ook gevestigd. Rechtstreeks, via de website, e-mail of andere communicatiekanalen. Ook degenen die diensten leveren aan Spaarvarkens.be vallen onder deze voorwaarden.
d. Overeenkomst: elke contractuele band tussen Spaarvarkens.be en de afnemer die gericht is op het enigerlei wijze verschaffen van informatie en educatie door Spaarvarkens.be aan de afnemer.
e. Registratie: elke overeenkomst tussen Spaarvarkens.be en de afnemer waarbij de afnemer toegang heeft tot gratis artikels na het inloggen op spaarvarkens.be.

2. Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen contacten, onderhandelingen en overeenkomsten tussen Spaarvarkens.be en de afnemer. De toepasselijkheid van een eigen vorm van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

3. Wijzigingen

Spaarvarkens.be houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één maand na de bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de afnemer niet akkoord gaat met fundamentele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, dient hij dit kenbaar te maken aan Spaarvarkens.be per e-mail naar [email protected] ten laatste acht dagen na publicatie. In dat gevolg blijven de bestaande Algemene Voorwaarden van kracht op de lopende overeenkomsten.

4. Aansprakelijkheid van Spaarvarkens.be

a. Spaarvarkens.be kan sowieso niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die voortvloeien uit gebeurtenissen eigen aan een digitale omgeving zoals virussen etc. Spaarvarkens.be doet zijn best om alles technisch up-to-date te houden. Uiteraard wordt dit eveneens verwacht van de afnemer.
b. Aansprakelijkheid van Spaarvarkens.be wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de afnemer onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en op voorwaarde dat Spaarvarkens.be ook bij deze termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Spaarvarkens.be in staat is adequaat te reageren.
c. De totale aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de door de afnemer betaalde factuurbedragen voor een bepaalde overeenkomst.
d. Spaarvarkens.be is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen indien hij informatie en/of educatie op de website, in de nieuwsbrieven, in publicaties en/of in e-mails van Spaarvarkens.be gebruikt voor het kopen en verkopen van financiële producten en/of diensten. Immers informatie in deze sector kan op een bepaald ogenblik achterhaald zijn of wat dan ook. De afnemer staat zelf in voor zijn winst of verlies.
f. De afnemer is eveneens zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen of handelen wanneer hij, na het doorlinken op de website van Spaarvarkens.be, handelingen stelt op of via deze doorgelinkte website.
g. Spaarvarkens.be is niet verantwoordelijk voor de informatie op andere websites waarnaar is gelinkt via de website van Spaarvarkens.be.
h. Gebreken/Protest: absolute voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer Spaarvarkens.be hiervan binnen de zeven dagen op de hoogte brengt vanaf het ogenblik dat de schade zich manifesteert.

5. Privacy en gegevensverwerking

a. De afnemer geeft hierbij aan Spaarvarkens.be uitdrukkelijke toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in een databestand dat Spaarvarkens.be aanlegt in het kader van zijn dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
b. De afnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van de diensten van Spaarvarkens.be. Indien de afnemer bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Spaarvarkens.be kenbaar maken.
c. De afnemer kan te allen tijde om inzage verzoeken van die gegevens die in het databestand van Spaarvarkens.be zijn opgeslagen via het contactformulier op de website.
d. Spaarvarkens.be spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

6. Afspraken met betrekking tot auteursrecht en copyright

a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Spaarvarkens.be ter beschikking gestelde informatie en educatie via welk kanaal dan ook berust bij Spaarvarkens.be.
b. De afnemer onthoudt zich van informatie en/of educatie te verveelvoudigen en/of het openbaar maken en/of te verspreiden.
c. Het is Spaarvarkens.be toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming. In dat geval is het de afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
d. Spaarvarkens.be en de afnemer kunnen in afwijking van het bovenstaande, ter nadere overeenkomst bepalen dat het intellectuele eigendomsrecht wordt overgedragen.
e. Wanneer een afnemer van Spaarvarkens.be wil linken, doorlinken en deeplinken naar de website van Spaarvarkens.be vraagt hij hiervoor de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Spaarvarkens.be. Zoniet is linken niet toegestaan.

7. Afspraken met betrekking tot het gebruik van de website

a. Afnemers kunnen zijn: gewone bezoekers, geregistreerde bezoekers en abonnees / contractanten van Spaarvarkens.be.
b. Geregistreerde afnemers en abonnees is het niet toegelaten hun identificatie of paswoord door te geven aan derden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de veilige bewaring van dit paswoord.
c. Spaarvarkens.be behoudt zich het recht voor afnemers te registreren en/of toe te laten tot het beschermde gedeelte van de website om welke reden of op welk ogenblik dan ook. Spaarvarkens.be is niet verplicht hier uitleg voor te verschaffen.

8. Toepasselijk recht en forum

a. Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende overeenkomsten, offertes en overige stukken worden beheerst door het Belgische recht.
b. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.